Idrottsekonomi

 

NY BOK UTE NU

Vinnande ledarskap: Att organisera för topprestation inom idrottsklubbar (välkommen till lunchseminarium 27 maj 2019)

 

NYA RAPPORTER UTE NU

Pressmeddelande: Idrottshallar är viktiga – även för icke-användare

Volante Research har på uppdrag av Stockholms idrottsförbund släppt två nya rapporter.

”Idrottens värden och effekter”.

”Värdet av idrottshallar”.

”Sportbranschen i Sverige”.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev (formuläret längst ned till höger) eller mejla till info@volanteresearch.com för att få uppdateringar.

 

 

Volante Research etablerar det nya fokusområdet idrotts- och sportekonomi. Det är ett naturligt steg efter mer än tio års analysarbete av evenemang inom kultur och underhållning.

Utmaningarna inom idrottsekonomi

Idrottssektorn är idag en växande bransch som innefattar såväl elitföreningar som amatörers deltagande i tävlingar och konsumtion av sportartiklar, liksom köp av biljetter eller eller tv-paket för att se på tävlingar och matcher.

Idrottsekonomin omfattar alltså både eget utövande samt betraktande av sport på plats eller via media. Bredvid idrottsrörelsen samsas sportindustrin (elitlagen), och runt dessa kretsar både medieindustrin (tv-rättigheter etc.) och mode- och textilindustrin som säljer utrustning. Det är på många sätt ett mångfacetterat område.

I Sverige och i stora delar av världen har idrotten under de senare åren präglats av en ökad professionalisering. Exempelvis genom att idrottsföreningar drivs i form av aktiebolag, fler har idrott som yrke och att sponsring av idrottsföreningar eller -evenemang har ökat.

Ur privata aktörers perspektiv innebär den växande marknaden att dess utveckling behöver följas mer noggrant. För företag inom sportsektorn finns det ett behov av att bättre förstå marknaden de verkar på, bland annat genom bättre branschstatistik och för att skapa underlag som beskriver för bidragsgivare eller sponsorer hur de får tillbaka sina investeringar i exempelvis ett idrottsevenemang.

I takt med denna utveckling har intresset dessutom ökat för att ta ett större helhetsperspektiv på idrotten där idrottens ekonomiska betydelse och effekter för den regionala utvecklingen uppmärksammas.

Låg kunskapsnivå

Trots en stor betydelse, såväl socialt som ekonomiskt, är kunskapsnivån om idrottens samhällsekonomiska betydelse i stor utsträckning fortfarande mycket låg hos offentliga aktörer och i samhället generellt.

Hur många kommuner har egentligen idrottspolitiska program?

Inom EU var det först 2007 med kommissionens “Vitbok om idrott” och medföljande handlingsplan som diskussionerna på allvar började ta fart och där också intresset för ett bredare perspektiv på idrottens roll i samhället ökade.

För de ekonomiska aspekterna ingår två arbetsområden i handlingsplanen. Det första gäller att skapa en “evidensbaserad idrottspolitik” där huvudmålet är att ta fram bättre statistiska metoder för att mäta idrottens ekonomiska inverkan. Det andra arbetsområdet syftar till att skapa en “tryggare bas åt det offentliga stödet till idrott”. Arbetet syftar till att skapa en hållbar finansiering genom offentligt stöd till idrott på gräsrotsnivå.

Från och med nästa budgetperiod inom EU:s regionala utvecklingsfonder, 2014–2020, kommer även idrotten att inkluderas som ett eget område. Idrotten har, till skillnad från kultur och turism, inte nämnts i regleringen av fonderna i tidigare eller nuvarande program. Detta kommer med största sannolikhet leda till att idrottsekonomiska frågor kommer högre upp på agendan hos kommuner och regioner i Sverige.

Statistiken är visserligen idag bristfällig men forskning indikerar att Sverige har cirka 2 procent av världens sportekonomimarknad. Detta kan jämföras med att Sveriges andel av världens BNP är cirka 1 procent och att Sveriges befolkning utgör 0,15 procent av världens befolkning.

Från offentligt håll innebär detta att det finns ett större intresse att analysera idrottsekonomin och vilka åtgärder som är viktiga för att sektorn ska kunna växa som en näring som bidrar till ekonomisk, social och kulturell utveckling. Detta är även kopplat till en generell utveckling inom offentlig sektor där det ställs högre krav på att redovisa hur skattemedel används och vad olika insatser ger tillbaka.

Varför Volante Research?

Volante Research kan erbjuda tjänster med syftet att öka den idrottsekonomiska kunskapen hos såväl offentliga som privata aktörer.

Vi kan exempelvis mäta turistekonomiska effekter av idrottsevenemang, samt beskriva idrottens mer immateriella värden som har stor samhällsekonomisk betydelse, exempelvis idrottens sociala faktorer.

För oss på Volante Research har det varit naturligt att också arbeta med idrottsekonomi. På samma sätt som kulturekonomiska frågor, involverar idrottsfrågor ofta platsutveckling och en bukett av olika värden. Vi drivs av att försöka beskriva, balansera och förstå alla dessa olika värden och effekter.

Det finns flera beröringspunkter mellan kulturekonomi och idrottsekonomi:

Dessutom bottnar intresset för idrottsfrågor i personliga engagemang. Utmana oss gärna i tennis eller löpning, eller varför inte ta med oss på en bandymatch i vinter.

 

dubbelsomslagidrott