Stadsutveckling i Växjö

På uppdrag av Växjö kommun har Volante Research, i samarbete med White arkitekter, genomfört en förstudie av utvecklingen i stadsdelen Ringsberg-Kristineberg.

Kulturens betydelse för tillväxt

Vi har på uppdrag av Norrbottens läns landsting tagit fram en modell för att belysa kulturens samhällsekonomiska värden.

Kulturella fyrtorn

Vi har tagit fram en modell för att analysera "kulturella fyrtorn", ett verktyg för att utveckla besöksnäringen. En första studie skedde i Skåne.

Idrottsekonomi

Inom fokusområdet idrotts- och sportekonomi kan Volante Research erbjuda tjänster med syftet att öka den idrottsekonomiska kunskapen hos såväl offentliga som privata aktörer.

Musikbranschen i siffror

På uppdrag av Musiksverige och Tillväxtverket har vi kartlagt den svenska musikbranschens inhemska marknad och exportmarknad.

Den kulturella och kreativa sektorn i Stockholm-Mälarregionen

Statistik kring sektorns storlek och rekommendationer för fortsatt utveckling.

Kunskapsspridning

Vi arrangerar konferenser och seminarier och våra analytiker är ofta anlitade som talare i olika sammanhang.

En klokare & roligare värld

Volante Research är ett forskningsbaserat kunskapsföretag med visionen att bidra till en klokare och roligare värld. Det sker genom att utveckla, samla och sprida kunskap.

Läs mer