Växjö kommun

Stadsutveckling i Växjö

Uppdrag visionsbild

Ringsberg-Kristineberg är ett område som ligger centralt i Växjö men som samtidigt befunnit sig lite avsides. En utveckling av området hade diskuterats under en längre tid men staden hade inte tagit beslut om hur de ville att området skulle utvecklas. Våren 2014 gav kommunfullmäktige kulturförvaltningen i uppdrag att leda en utvecklingsprocess där området skulle utvecklas utifrån ett kulturellt innehåll.

Volante Research fick i samverkan med White Arkitekter i uppdrag av kulturförvaltningen att ta fram en förstudie kring en verksamhetsidé eller koncept för utvecklingen av området. Uppdraget omfattade dels att se till Växjös förutsättningar och dels att vara visionär kring områdets utveckling. Upplägget på förstudien inspirerades av cultural planning som metod och bestod av en kartläggning av områdets befintliga förutsättningar och behov utifrån Växjö i ett helhetsperspektiv. Kartläggningen genomfördes genom semistrukturella intervjuer med ett 40-tal intressenter, observationer och dokumentstudier. Uppdraget omfattade även dialogmöten med allmänheten. Förstudien presenterade tre förslag om en potentiell utveckling av området som kunde ses som separata förslag eller olika steg i en utvecklingsprocess.

Förstudien har antagits politiskt och kommunen fortsätter utveckla området med hjälp av de förslag och rekommendationer som förstudien presenterade.

Uppdragets innehåll

Nytta för uppdragsgivaren

Uppdrag visionsbild