Strategi

Det händer att vi beskrivs som ‘managementkonsulter i kultursektorn’ och det är en ganska träffande beskrivning. Vi arbetar med strategisk rådgivning och organisationsutveckling på ledningsnivå och våra uppdrag har ofta rört kultursektorn, om än i sammanhang som också kan kopplas till turism, stadsplanering och medie- och underhållningsindustrin.

Vi erbjuder hjälp såväl vid enstaka tillfällen som vid mer långsiktiga och djupgående samarbeten. Uppdrag kan röra organisatoriska förändringar, operationella förbättringar eller löpande rådgivning över en längre tid. Uppdrag kan också handla om att skapa eller sätta igång projekt på bästa sätt.

Uppdragen har ofta följande bakgrund:

Effektiviseringar inom kultur, idrott och civilsamhälle

Vi kan erbjuda specialistkompetens och djup förståelse också för de organisationer som inte enbart drivs av lönsamhetsmål, det vill säga inom kultur, idrott och civilsamhället.

Men även organisationer inom de här sektorerna kan effektivisera sina verksamheter. Med det menar vi: göra rätt saker såväl som att göra saker rätt. En organisation behövs som tydliggör vilka verksamheter som förväntas bidra med intäkter och vilka som fungerar som supportaktiviteter eller finns där för att uppnå andra mål.

The mission comes first, skriver Peter Drucker – den mest inflytelserika managementforskaren under 1900-talet – apropå ideella organisationer. Men detta mission – denna vision – måste sedan kunna omsättas i praktiken för att bli meningsfull. Alla medarbetare måste kunna förstå: det här är mitt bidrag för att uppnå visionen. Utmaningen är just att kunna omvandla visionen till verkligheten på ett enkelt och begripligt sätt. Detta sker genom att ange målsättningar och en strategi som uttrycker idén eller planen hur visionen ska uppnås. På så sätt kan också kommunikation vara en viktig del i det strategiska arbetet.

Tidigare uppdrag

Eftersom flera av våra strategiuppdrag inte avslutas med en offentlig rapport kan vi tyvärr inte berätta lika öppet om dessa.

 

vvg_str300